top of page

Shiatsu je prastará japonská léčebná technika využívající dotyk. Dotykem a tlakem prstů dáváme impulzy k vyrovnání toku životní energie. Aktivujeme tím životní sílu a sebeozdravné schopnosti těla a mysli. Navrací se vnitřní klid a zdraví. Objevuje se moudrost.

Zdraví a nemoc

Historie Evropy je protkaná válkami. Pokud na starém kontinentě nastalo období míru, většinou netrvalo příliš dlouho. Války vyžadují i specifický typ medicíny a v naší kultuře se tak rozvinulo lékařství, které vyniká v „ambulantních“ situacích (úrazy, mechanické poranění, epidemie, apod.). Ambulantní medicína přináší i specifické vnímání těla a nemoci. Na tělo se nahlíží podobně jako na „stroj“, a nemoc pak představuje jakousi nedostatečnost v jeho fungování anebo poruchu. Proti nemoci se pak v rámci válečné mentality „bojuje“, a to buď odstraněním škodlivé tkáně, zničením škůdců a virů, anebo doplněním chybějících látek (posílení obrany) apod. Tento přístup je výborný a velice účinný v situacích, pro které vznikl -  v případě úrazů, epidemií a velmi pokročilých fázích nemoci. Západní medicína je v tomto směru bezkonkurenční a buďme velice vděční, že ji máme. Na druhou stranu v případě chronických onemocnění nás tato medicína k uzdravení už tak často nedovede. I přes stále větší sofistikovanost západní medicíny chronických onemocnění mezi lidmi přibývá. Západní medicína má navíc i stinné stránky (vedlejší účinky, závislost na lécích, tlumení projevů nemoci atd.).

Situace se ale začíná postupně měnit. V Evropě se v posledních desetiletích rozšiřuje a etabluje psychosomatický koncept. Naše civilizace se postupně začíná otevírat skutečnosti, že řada nemocí má hlubší příčinu než je tělo a jeho parazité. Začíná nám být zřejmější, že příčinou onemocnění může být způsob života, kvalita životního prostředí, kvalita mezilidských vztahů, fungování společnosti a především samotné myšlení člověka, ve kterém se všechny jmenované skutečnosti odráží.  Krůček po krůčku objevujeme to, co se na Východě ví již několik tisíciletí - že tělo a mysl jsou různým projevem stejné podstaty. A to je velmi důležitý posun pro naše životy, pro naše zdraví, pro naši civilizaci. 

I přes tento důležitý posun v myšlení se naše vnímání zdraví a jeho širších souvislostí stále pohybuje jen na jevové úrovni (tělo, myšlení, stravování, pohyb atd.). Pokud ale chceme skutečně pochopit zdraví a tím pádem i život, musíme jít v řetězci příčin a důsledků ještě dál. V určitý moment musíme dokonce překročit rovinu poznatelnou skrze smysly.

Byť se zdraví a nemoc projevují v rovině těla a mysli, jejich existence je projevem hlubších zákonitostí. Obecně je možné říci, že náš psychický a zdravotní stav odráží to, do jaké míry jsme v souladu s tokem života a zákonitostmi přírody/vesmíru. Naše tělo a mysl jsou zdravé, pokud jsme v souladu s proměnlivostí a pomíjivostí všech věcí na tomto světe a pokud jsme si vědomi věčnosti svého původu. K tomuto poznání je však potřeba dojít skrze vlastní zkušenost a nikoliv skrze intelekt. Teprve vlastní zkušeností a hlubokým přesvědčením, že to „víme“, dochází k uzdravení. Pokud si však jen „myslíme“, že to tak je, zůstává to jen hrou naší mysli.

Umění dotyku

Shiatsu představuje velice přírodní a pro člověka zcela přirozenou dovednost. Dotyk je jedním z našich smyslů a skrze něj vnímáme sebe a ostatní. Dotykem dokážeme věci nejen poznávat, ale i měnit. Všichni známe, jak se nám zlepší nálada a myšlenky, když nás někdo obejme anebo pohladí. Denně můžeme být svědky toho, jak maminky zklidní své miminko, když ho začnou chovat.  Všichni také víme, že se rychleji uzdravíme, když je nám nablízku milovaná osoba. Každý z nás dokáže skrze dotyk pomoci ostatním lidem (ale i zvířatům) harmonizovat jejich myšlení a zdraví.

Když nějaké dovednosti věnujeme dostatek času a vědomě ji rozvíjíme, postupem času se z nás stanou experti a z dané dovednosti se stane umění. To se stalo i v případě doteku - z naturální přirozenosti se stalo krásné umění. Lidé si skrze praxi uvědomili, že pomocí dotyku můžeme v těle usměrňovat tok životní energie. Pomocí usměrňování toku energie v těle dáváme zase impulzy ke změnám v těle a mysli. To je obrovské zjištění. Díky každodenní praxi mnoha generací našich předků tak víme, že skrze dotyk můžeme aktivovat samoléčebné procesy na všech těchto úrovních (tělo, mysl, dech). Naši předchůdci nám navíc zachovali mnoho dalších znalostí. Tím, že po mnoho století důkladně zkoumali lidské tělo, objevili existenci energetických cest a bodů, které k léčení nejlépe slouží. Zjistili také, jaké pohyby a postupy mají na aktivaci samoléčebných procesů největší vliv. Naši předkové také došli k poznání, že skrze tělo, energii a mysl se můžeme spojit s naší podstatou. Zanechali nám tolik darů a návodů, patří jim velké dík.

Jedním z míst, kde k takové „explozi“ poznání došlo, je Japonsko. Mnoho generací terapeutů zde postupně vyvíjelo umění dotykové terapie, kterou dnes nazýváme shiatsu. Před tisíci lety považovali Japonci shiatsu (v té době ještě pod názvem Anma) za nejbezpečnější a nejjednodušší metodu léčení. Ještě zhruba před 300 lety se po Japonských lékařích vyžadovalo studium shiatsu (Anma), neboť se mělo za to, že jen skrze vnitřní zkušenost, kterou shiatsu zprostředkovává, mohou studenti medicíny lépe pochopit strukturu a fungování těla. Dodnes je pak shiatsu v Japonsku vnímáno jako léčebná technika.

V druhé polovině 20. století shiatsu objevil západní svět. A shiatsu se tak velice rychle rozšířilo do ostatních částí světa, včetně Severní Ameriky a Evropy, kde se tato technika etablovala a dále se zde rozvíjí. Nicméně vše se mění. Jelikož novodobá japonská společnost velmi vzhlíží k „Západu“ a jeho kultuře, upadá zájem mladých Japonců o tradiční kulturu a hodnoty své země, včetně jejich medicíny a tedy i shiatsu. Ohniskem rozvoje shiatsu je tak v posledních zhruba padesáti letech hlavně Evropa a Severní Amerika. A je proto i na nás tuto dovednost uchovávat a rozvíjet skrze každodenní praxi.

Podle Evropské klasifikace dovedností, kvalifikací a povolání spravované Evropskou komisí je „poskytovatel shiatsu“ řazen mezi povolání a v letech 2017-2018 byly dokonce i v ČR obory terapeuta tradiční čínské medicíny zařazeny do oborů zdravotních služeb, nicméně v současnosti není poskytování shiatsu žádným způsobem veřejným právem regulováno. Podle aktuálně platné legislativy ČR spadá poskytování shiatsu mezi ohlašovací volné živnosti, s předmětem podnikání - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené. Naopak tato profese nespadá do náplně vázané živnosti „sportovní, rekondiční a regenerační masáže“! Více o shiatsu z pohledu zákona se dočtete v podrobném rozboru - Jak zahájit provozovat praxi shiatsu - od JUDr. Elen Kotorové, MBA.

Zen shiatsu

Shiatsu znamená v překladu „tlak prsty“. Pomocí tlaku prstů, dlaní a někdy i loktů a kolen dáváme tělu, mysli a dechu impulzy k nastartování samoléčebných procesů. Přirozeností těla je zdraví a tělo se do tohoto stavu dokáže samo vrátit, pokud je mu dán prostor. Často se ale stavu zdraví vzdalujeme především svým myšlením (našimi názory, postoji, zaběhlými stereotypy, způsoby uvažování), ale i zvyky (stravování, pohybové návyky, přístup k lidem, práci) a nesprávnou řečí (jak mluvíme o sobě a ostatních, o čem nemluvíme). Pokud využijeme impulzy shiatsu a začneme měnit to, co nás vzdaluje od zdraví, začneme se uzdravovat.

Přestože se na první pohled může zdát, že shiatsu je masáž, není tomu tak. Při masáži se pracuje se svalovou tkání, s vazy, klouby, cirkulací krve a případně lymfy. Při shiatsu pracujeme s energií, skrze kterou ovlivňujeme fungování celého těla, mysli a dechu. Zdá se to až neuvěřitelné, ale vědomým a kultivovaným dotykem můžeme ovlivnit celý život člověka, jeho psychické a fyzické zdraví, jeho duchovní rozvinutost a v podstatě i jeho osud. Zařazovat shiatsu mezi masáže je proto mylné.

Zen shiatsu (Keiraku shiatsu) představuje specifický styl shiatsu, jehož zakladatelem je Shizuto Masunaga. Shizuto Masunaga byl osvícený člověk, který umění shiatsu rozvinul a velice obohatil. Původním vzděláním byl psycholog. Díky svým znalostem z psychologie a každodenní praxi shiatsu velmi podrobně prozkoumal propojení těla a mysli - souvislost psychické a fyzické roviny zdraví a nemoci. Zen znamená doslova prázdnotu a v případě shiatsu odkazuje na postoj terapeuta během ošetření. V zen shiatsu vstupuje terapeut do ošetření bez jakýchkoliv předsudků, strategií, konceptů anebo záměrů. Skrze diagnostiku břicha anebo zad zjistí stav člověka, jeho potřeby a možnosti a podle toho jej ošetří.

Shizuto Masunaga nazývá shiatsu „králem medicíny“, neboť se zabývá skutečným jádrem zdraví. V zen shiatsu se dotýkáme až samotné podstaty člověka – jeho duše. Samozřejmě pracujeme s myslí a tělem, neboť je to forma, ve které se projevujeme. Přesto však nepracujeme primárně pro prospěch mysli a těla. Práce pro prospěch těla a mysli totiž nepřináší skutečnou, dlouhodobou pomoc. Reálnou změnu přináší nasměrování duše k tomu, aby řídila svou cestu zpět k vědomí a naplnění.

Průběh ošetření

Zen shiatsu probíhá na zemi, na futonu (bavlněná podložka), v oblečení. Diagnostika probíhá souběžně s ošetřením. K shiatsu nejsou potřeba žádné přístroje, pouze ruce terapeuta. Setkání se většinou skládá nejen z ošetření, ale i z rozhovoru a závěrečné relaxace. Samotné ošetření shiatsu trvá 30- 60 minut v závislosti na zdravotním stavu klienta. Celé setkání pak může trvat 60-90 minut. I jediné ošetření by mělo přinést vnímatelné změny, dlouhodobějších a výraznějších výsledků ale člověk dosáhne většinou po 3-7 ošetřeních.

Konkrétní přínosy shiatsu

Shiatsu nás vede k vnitřní rovnováze, k vnitřnímu klidu, k přijetí zákonitostí světa - k pochopení života a smrti, k vnímání krásy sebe a ostatních, ke zlepšení vztahu k sobě, k ostatním lidem a k přírodě. Shiatsu nás vede k soucitnosti, k pochopení toho, kdo jsme, jak se naše existence projevuje v rovině mysli, těla a řeči.

V důsledku takovéhoto hlubšího porozumění a prohlédnutí dochází pak i k uzdravení na fyzické a mentální rovině. Účinky shiatsu lze nejlépe pozorovat v případě zdravotních a psychických problémů, jako jsou:

astma, bolesti břicha, bolesti hlavy, bolesti krku, bolesti zad, cukrovka, deprese, dušnost, ischias, kožní problémy, chronický únavový syndrom, napětí, nedostatek vůle, nedostatek sebedůvěry, nerozhodnost, neklid, nespavost, osteoartróza, PMS/ menstruační problémy, problémy s početím, problémy s nadměrným pocením, revmatismus, strach, sexuální problémy, smutek, stres, syndrom karpálního tunelu, syndrom neklidných nohou, šok (úmrtí blízké osoby, těžká životní událost), tlak na hrudi, úzkost, vyhořelost v práci, vysoký/nízký krevní tlak, zácpa, záněty močových cest, zažívací problémy, zmrzlé rameno a další…

Shiatsu je velice účinná technika v počátku onemocnění, když nemoc ještě neovládla tělo a mysl, a tělo tak má ještě dost síly na samouzdravení. Když je nemoc příliš rozvinutá a tělo nemá dostatek síly, shiatsu má jen omezené účinky. Na ošetření shiatsu je proto důležité přijít včas. Signálem pro návštěvu praktika shiatsu může být to, že se v našem životě začnou pravidelně objevovat pocity jako napětí, bolest, strach, pálení, nespavost, neklid, smutek, tlak apod. Shiatsu je výborné i jako prevence. Shiatsu nemá žádné vedlejší účinky.

bottom of page